facebook-domain-verification=cqaiailr7ed9vr6z9p0hnbhs8omytv

Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W HOTELU*** Browar Wiatr w Uniejowie

Preambuła

Mając na uwadze treść przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, w tym zmieniających ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, a także działając w celu zapewnienia poszanowania praw małoletnich, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia, Hotel*** Browar Wiatr przyjmuje niniejszy dokument jako wzór zasad, standardów i procedur w przypadku podejrzenia, że małoletniemu, które przebywa w Hotelu*** Browar Wiatr dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.

 1. Hotel*** Browar Wiatr prowadzi swoją działalność z najwyższym poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw małoletnich jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
 2. Hotel*** Browar Wiatr prowadzi swoją działalność uznając się za podmiot społecznie odpowiedzialny i promuje pożądane społecznie postawy.
 3. Hotel*** Browar Wiatr w sposób szczególny dochowuje prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.
 4. Hotel*** Browar Wiatr zobowiązuje się edukować personel na temat okoliczności wskazujących, że małoletni przebywający w obiekcie może być krzywdzony oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje.
 5. Jedną z form skutecznego zapobiegania krzywdzeniu małoletnich jest ich identyfikacja, w tym identyfikacja relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w obiekcie. Personel podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji małoletniego i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w obiekcie. 

Procedura w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego

1.         Zawsze, kiedy jest to możliwe, należy dokonywać identyfikacji małoletniego i jego/jej relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w obiekcie.

2.         W sytuacjach nietypowych i/lub podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko krzywdzenia małoletniego, identyfikacja jest obowiązkowo przeprowadzana przez pracownika recepcji.

3.         Aby dokonać identyfikacji małoletniego i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie, należy:

a. Zapytać o tożsamość małoletniego oraz o jego/jej relację w stosunku do osoby, z którą przybyło do obiektu lub w nim przebywa. W tym celu można poprosić o dokument tożsamości małoletniego lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad małoletnim w obiekcie np. dokument tożsamości małoletniego wskazujący na pokrewieństwo, akt stanu cywilnego, orzeczenie sądu, zgoda notarialna rodzica na podróżowanie danej osoby z małoletnim lub zgoda podpisana przez rodzica małoletniego wraz ze wskazaniem danych małoletniego, adresu jego zamieszkania, kontaktem telefonicznym do rodzica i numerem dokumentu tożsamości/numerem PESEL osoby, której rodzic powierzył opiekę nad małoletnim.  W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych małoletniego (imię, nazwisko, adres, numer PESEL).

b. W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo małoletniego i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz samego małoletniego.

c. Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z małoletnim (np. pisemne oświadczenie).

d. Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie małoletniego w obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu małoletniego i/lub wskazania relacji należy wyjaśnić, że procedura służy zapewnieniu małoletnim korzystającym z Hotelu*** Browar Wiatr bezpieczeństwa i stanowi wykonanie obowiązku ustawowego, który spoczywa na Hotelu*** Browar Wiatr.

5. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny należy podziękować za czas poświęcony na upewnienie się, że małoletni jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

6. W przypadku gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia małoletniego, należy dyskretnie powiadomić przełożonego i pracowników ochrony, aby nie wzbudzać podejrzeń, można np. powołać się na konieczność skorzystania ze sprzętów na tyłach recepcji, prosząc osobę dorosłą, aby poczekała wraz z małoletnim w holu, restauracji lub innym miejscu.

7. Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno małoletni, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją personelu i nie zostawać sami.

8. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

9. W przypadku gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę małoletniego, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie małoletniego.

10. W przypadku gdy świadkami nietypowych i/lub podejrzanych sytuacji są pracownicy innych działów Hotelu*** Browar Wiatr np. serwis sprzątający, obsługa pokoi, pracownicy baru i restauracji, strefy relaksu, ochrony i in., powinni oni o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.

11. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia małoletniego jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

Procedura w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie małoletniego

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że małoletni przebywający w obiekcie jest krzywdzony, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia małoletniego występuje wtedy, gdy:
  a. małoletni  ujawnił pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,
  b. pracownik zaobserwował krzywdzenie,
  c. małoletni ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich w pokoju osoby dorosłej.
 3. W tej sytuacji należy uniemożliwić małoletniemu oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie małoletniego oddalenie się z obiektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.
 5. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo małoletniego, który powinien przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem małoletniego z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby małoletni mył się oraz jadł/pił do czasu przyjazdu policji.
 7. Po odbiorze małoletniego przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.
 8. Po interwencji należy opisać zdarzenie w dzienniku zdarzeń lub innym dokumencie przeznaczonym do tego celu.
 9. W Hotelu*** Browar Wiatr osobą odpowiedzialną za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich oraz składania zawiadomień do sądu rodzinnego jest Izabella Spławska-Wiatr, dyrektor Hotelu.

Zatrudnienie osób do pracy z małoletnimi

1. Wszystkie osoby pracujące z małoletnimi muszą być dla nich bezpieczne, co oznacza m. in. że ich historia zatrudnienia powinna wskazywać, że nie skrzywdziły w przeszłości małoletniego.

2. Każdą osobę zatrudnianą przez Hotel*** Browar Wiatr, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, do prac związanych z edukacja, wypoczynkiem i opieką nad małoletnimi należy obowiązkowo sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sprawdzenie osoby w Rejestrze odbywa się poprzez wydruk wyników wyszukiwania osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym, który następnie wkładany jest do akt osobowych osoby sprawdzanej. Sprawdzenie należy powtarzać co roku.

3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do pracy z małoletnimi, w tym osoby, które mogą mieć z nimi potencjalny kontakt, powinny złożyć oświadczenie o braku karalności i o nietoczeniu się postępowań o czyny przeciwko małoletnim.

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem obiektu a małoletnimi

1. Personel obiektu ma obowiązek szczególnej dbałości o dobro małoletnich przebywających na terenie Hotelu*** Browar Wiatr i reagowania na każde zdarzenie świadczące lub/i mogące uzasadniać przypuszczenie krzywdzenia małoletniego.

2. Personel obiektu jest zobowiązany do traktowania małoletnich przebywających na ich terenie z poszanowaniem ich godności oraz praw.

3. Zabronione jest stosowanie wobec małoletnich przybywających na terenie obiektu jakiejkolwiek formy przemocy – fizycznej, psychicznej, werbalnej oraz naruszania ich nietykalności cielesnej.

4. Personelowi zabrania się przebywania na terenie obiektu z małoletnimi w pokojach hotelowych lub/i łazienkach bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub innej upoważnionej do takiej opieki osoby, za wyjątkiem szczególnych i uzasadnionych okolicznościami sytuacji np. konieczność udzielenia pierwszej pomocy, nagły wypadek.

5. W przypadku uzasadnionej okolicznościami potrzeby tymczasowego pozostawienia małoletniego pod opieką personelu obiektu, małoletni powinien przebywać pod taką opieką w miejscu ogólnodostępnym np. recepcja, hol, restauracja.

6. Zabronione jest zachowywanie się wobec małoletnich w sposób niestosowny, poufały, dwuznaczny, zmuszanie /zachęcanie małoletnich do odbycia jakiejkolwiek aktywności o charakterze seksualnym, prowokowanie do nieodpowiednich kontaktów.

7. Personel obiektu informuje małoletnich, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć wskazanej osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji lub pomocy.

8. Kontaktując się z małoletnimi, pracownicy obiektu traktują ich podmiotowo.

9. Kontakt pracowników Hotelu*** Browar Wiatr z małoletnimi nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją.

10. Kontakt pracowników Hotelu*** Browar Wiatr z małoletnimi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach ich pracy, w miejscach ogólnodostępnych i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków personelu.

11. Pracownicy Hotelu*** Browar Wiatr nie zapraszają małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, nie spotykają się z nimi prywatnie poza godzinami pracy.

12. Pracownicy Hotelu*** Browar Wiatr nie nawiązują kontaktów z małoletnimi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie do nich zaproszeń w mediach społecznościowych i nie kontaktują się z nimi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych). Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji pracowników Hotelu*** Browar Wiatr z małoletnimi poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy), a rodzice/ opiekunowie prawni małoletnich muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.

13. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli małoletni i ich rodzice/opiekunowie są osobami bliskimi dla pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych małoletnich i ich rodziców/opiekunów,

Aktualizacja standardów ochrony małoletnich oraz szkolenia

1. Raz w roku, w terminie do dnia 30.04 dokonuje się oceny niniejszych Standardów ochrony małoletnich w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny dokumentuje się pisemnie.

2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu Hotelu*** Browar Wiatr do stosowania niniejszych standardów ochrony małoletnich jest Izabella Spławska-Wiatr.

3. Przygotowanie personelu obiektu do stosowania standardów ochrony małoletnich następuje poprzez: zapoznanie personelu z niniejszym dokumentem oraz udział w szkoleniu z zakresu ich stosowania. Zapoznanie z dokumentem standardów ochrony małoletnich oraz potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ich stosowania dokumentuje się pisemnie.

Publikacja standardów ochrony małoletnich

1. Niniejszy dokument standardów ochrony małoletnich jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Hotelu*** Browar Wiatr www.browarwiatr.pl oraz w formie papierowej w recepcji Hotelu*** Browar Wiatr w wersji zupełnej oraz skróconej – przeznaczonej dla małoletnich.

2. Opisane w niniejszym dokumencie standardy ochrony małoletnich stosuje się od dnia 01.05.2024 roku do odwołania.

Objaśnienie pojęć:

Na potrzeby tego dokumentu zostało doprecyzowane znaczenie poniższych pojęć:

 1. Małoletni to każda osoba poniżej 18 roku życia.
 2. Obca osoba dorosła to każdy człowiek powyżej 18 roku życia, który nie jest dla dziecka jego rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Krzywdzenie małoletniego oznacza popełnienie na jego szkodę przestępstwa.
 4. Przestępstwo na szkodę małoletniego  – na szkodę małoletniego mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko małoletnim (np. wykorzystywanie seksualne z art. 200 kodeku karnego). Z uwagi na specyfikę obiektów turystycznych, w których łatwo można uzyskać możliwość odosobnienia, przestępstwami, do których najczęściej może dojść na ich terenie będą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności zgwałcenie (art. 197 kodeksu karnego), seksualne wykorzystanie niepoczytalności i bezradności (art. 198 kk), seksualne wykorzystanie zależności lub krytycznego położenia (art. 199 kk), seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 kk), grooming (uwiedzenie małoletniego za pomocą środków porozumiewania się na odległość – art. 200a kk).
 5. Pracownikiem zatrudnionym do pracy z dziećmi, którego należy sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jest każda osoba przyjęta do wykonywania tego typu obowiązków, w tym osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, praktykant, stażysta i wolontariusz, niezależnie od obywatelstwa i wieku tej osoby.
 6. Zatrzymanie (obywatelskie)  – zgodnie z art.  243.  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375): § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.  §  2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji. Do zatrzymania obywatelskiego nie jest konieczne dokonanie przez sprawcę czynu zabronionego. Wystarczające jest: przygotowanie do jego dokonania, czy usiłowanie, czy dokonanie. Za usiłowanie dokonania czynu zabronionego może zostać już uznane wynajęcie pokoju z dzieckiem.

Czy masz ukończone 18 lat?
Are you the age of 18?

NIE / NO TAK / YES
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu