facebook-domain-verification=cqaiailr7ed9vr6z9p0hnbhs8omytv

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Hotelu*** Browar Wiatr

W celu zapewnienia Państwu najwyższego standardu usług, spokojnego, komfortowego i bezpiecznego pobytu zwracamy się z prośbą o zapoznanie z Regulaminem Hotelu*** Browar Wiatr w Uniejowie oraz prosimy o jego przestrzeganie

Informacje Ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotelu*** Browar Wiatr w Uniejowie, zwanego dalej Hotelem, jak również przebywania na terenie Hotelu oraz wzajemne prawa i obowiązki Hotelu i Gościa oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując powyższych czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Zwłaszcza rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Hotelu:(https://browarwiatr.pl/rodo/)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości i osoby przebywające na terenie Hotelu.
 4. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 w dniu rozpoczęcia najmu pokoju i trwa do godziny 12.00 dnia następnego.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub ponad okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w  miarę dostępności pokoi.
 7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00, bez podania takiej informacji, jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju.
 12. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Hotelu.
 13. Hotel nie akceptuje pobytu Gości ze zwierzętami.
 14. Korzystanie z parkingu Hotelu jest płatne według cennika. Parking nie jest strzeżony.
 15. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych osób.
 17. W związku ze świadczoną odpłatnie usługą hotelarską, stosownie do oferty Hotelu i zawartej z Gościem umowy, Hotel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Gościowi:
 • komfortu i bezpieczeństwa pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • warunków sprzyjających wypoczynkowi i odprężeniu,
 • profesjonalnej i uprzejmej obsługi,
 • oraz na życzenie Gościa sprzątania pokoju.
 1. Ponadto, na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z ofertą Hotelu oraz miasta, jego atrakcjami bieżącymi oraz  planowanymi wydarzeniami kulturalnymi,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
 1. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

Reklamacje:

 1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 2. W przypadku braku odwołania rezerwacji gwarantowanej pokoju na dobę przed planowanym przybyciem do Hotelu lub w przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.
 3. W przypadku życzenia Gościa skrócenia pobytu przekraczającego jedną dobę w czasie trwania pobytu, cena za świadczone usługi hotelarskie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do aktualnego cennika, o ile Gość poinformuje Hotel o życzeniu skrócenia pobytu i opuści pokój przed godziną 12.00  dnia, w którym chciałby opuścić Hotel.

Warunki potwierdzenia oraz anulowania rezerwacji :

 1. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Hotel ma prawo do jej anulowania bez zgody Gościa po godz.  10.00 w dniu planowego przyjazdu, lub wcześniej, z powodu ilości dokonanych rezerwacji gwarantowanych. Gość powinien upewnić się telefonicznie w dniu przyjazdu czy jego rezerwacja niegwarantowana jest aktualna.
 2. W przypadku anulacji rezerwacji gwarantowanej, na którą wpłacono zaliczkę, do 3 dni przed planowanym przyjazdem, Hotel ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą kwotę w terminie 7 dni. Anulacja dokonana po tym czasie skutkuje utratą wpłaconej zaliczki.
 3. Dla Gości korzystających ze SPA, anulowanie zabiegu możliwe jest na 2 godziny przed umówionym zabiegiem, w innym wypadku Gość zostanie obciążony pełnym kosztem zabiegu.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji obejmującej pakiet jest dokonanie wpłaty 90 % wartości rezerwacji w terminie wyznaczonym przez pracownika recepcji.
 5. W przypadku anulacji rezerwacji pakietowej wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Rezerwacja indywidualna ma status gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości równowartości pierwszej doby Hotelowej obejmującej sumę pokoi lub całości ceny (100%), w ciągu 3 dni od momentu założenia rezerwacji z zachowaniem gwarancji terminu na 3 dni przed przyjazdem gościa. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Dane osobowe:

 1. Najmujący pokój Gość Hotelu zobowiązany jest przy meldowaniu w Hotelu do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonywania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobierania depozytu gotówkowego w wysokości całości należności za pobyt.
 3. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych operatora.
 4. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pokój hotelowy:

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń i instalacji Hotelu wyrządzone zachowaniem Jego lub odwiedzających go osób oraz jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości jak również do poniesienia kosztów utraconych korzyści Hotelu związane z wyłączeniem pomieszczenia wymagającego, z przyczyn leżących po stronie Gościa, napraw lub remontu.
 2. Gość zobowiązany jest do używania pokoju hotelowego oraz sprzętów znajdujących się w nim oraz innych sprzętów Hotelu zgodnie z ich przeznaczeniem. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że drzwi wejściowe są zamknięte oraz ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, inne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zgasić światło oraz zakręcić krany.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a także o uszkodzeniu lub utracie rzeczy przez niego do Hotelu.
 4. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany po upewnieniu się co do osoby właściciela. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażeniem, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 7. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju (1.000 zł), ewentualnego przyjazdu straży pożarnej (2.000 zł) oraz pokrycie zaistniałych szkód podczas akcji strażackiej.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie, bez odpowiedniego atestu, a ponadto urządzeń elektrycznych o mocy ponad 1,5kW.
 9. Na terenie Hotelu i wokół obiektu, z wyłączeniem pokoi, można spożywać alkohol zakupiony wyłącznie w Restauracji Browar Wiatr . Opłata za spożywanie własnego alkoholu na terenie Hotelu wynosi 90 zł brutto za każdą otwartą butelkę, przy czym zostanie ona naliczona automatycznie przy każdorazowym niedotrzymaniu warunków regulaminu.

Ustalenia końcowe:

 1. Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 18 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
 3. Pobyt wraz ze śniadaniami dla dzieci do lat 6 jest bezpłatny, jeżeli dziecko śpi z rodzicami na łóżku. Dla dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia, jeżeli dziecko śpi wraz z rodzicami w łóżku, obowiązuje jedynie opłata za śniadanie w wysokości połowy przyjętej stawki- 10zł. W stosunku do dzieci powyżej 12 roku życia obowiązuje pełna opłata. Istnieje również możliwość dostawienia łóżeczka niemowlęcego do pokoju w ramach limitu łóżeczek, którymi Hotel dysponuje.
 4. W przypadku  naruszenia przez Gościa Regulaminu Hotelu, Hotel ma prawo na mocy jednostronnego oświadczenia woli umowę rozwiązać przed upływem czasu na jaki została zawarta. Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi reakcję, jeśli będzie ona uzasadniona.
 6. W Recepcji dostępny jest Sklepik, w którym można nabyć dodatkowe produkty higieniczne oraz użytkowe wg cennika.
 7. Zaakceptowanie regulaminu hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu basenu i sauny.
 8. Przy pobytach powyżej jednej doby, obowiązuje opłata uzdrowiskowa 4PLN/dobę/osobę i jest płatna gotówką bezpośrednio w recepcji hotelu. Opłata upoważnia do 20% rabatu na bilety wstępu w Kompleksie termalno-basenowym Termy Uniejów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie udzielonej zgody, będą osoby zatrudnione w Spółce Hotele Grupa Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z potrzebami marketingowymi Spółki.
 4. Twoje dane osobowe nie będą powierzone innym podmiotom
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji lub wycofania zgody.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych pobyt na terenie hoteli spółki Grupa Hotele Wiatr będzie niemożliwy.
 10. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w systemach informatycznych Spółki Grupa Hotele Wiatr  na rzecz potrzeb pobytowo-meldunkowych.
 11. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych  osobowych w Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp.komandytowa  za pośrednictwem poczty e-mail na adres rodo@browarwiatr.pl

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.browarwiatr.pl ”, zwanej dalej Stroną, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę  Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322. (dalej: Administrator).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z dnia 25.05.2018) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2017.poz. 1907.t.j. z dnia 2017.09.15).

Strona stanowi własność spółki Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów)

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Administratora, chyba że co innego zostało zaznaczone. Utwory znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego Użytkownika Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Wszelkie treści, w tym aranżacje wnętrz, jak również niektóre elementy aranżacji zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zdjęcia zamieszone na Stronie, mają charakter poglądowy, w konsekwencji rzeczywisty wygląd pomieszczeń może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.

Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone na Stronie dane   nie zawierają braków lub błędów.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony spółka  Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322Z.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych  przekazanych w związku prowadzonym procesem wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy jest spółka  Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Uniejowie ul. Bł. Bogumiła 32 (99-210 Uniejów) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem 0000688843 posiadającej NIP 8281413062; REGON: 101620322
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.
3) Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy ( art. 6 ust. 1 lit a, b RODO), będą osoby zatrudnione w Spółce  Grupa Hotele Wiatr Sp. z o.o. Sp. komandytowa, a także podmioty, z którymi Grupa Hotele Wiatr ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane’) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez Grupa Hotele Wiatr przewidzianych prawem ( art.6 ust. 1 lit. c RODO), ochrony praw Grupa Hotele Wiatr zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Grupa Hotele Wiatr w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. f RODO); w szczególności Grupa Hotele Wiatr może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Grupa Hotele Wiatr umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Grupę Hotele Wiatr. Ponadto dane Państwa zgodnie z art. 6 ust.1 lit c RODO mogą zostać przekazane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie tylko w związku z potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu.
4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji ( 6 lat), wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.
6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych  korzystanie z usług Spółki Grupa Hotele Wiatr będzie niemożliwe.
9) Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę internetową oraz czy dokonuje  rezerwacji w hotelach należących do Spółki Grupa Hotele Wiatr. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta naszych produktów skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.

10) W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Grupę Hotele Wiatr. – kontakt tel. 693 997 262 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodo@browarwiatr.pl

 1. Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności. W czasie przeglądania zawartości Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników, ich adresy IP oraz dane o lokalizacji Użytkownika będącego właścicielem adresu IP.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony ( poczta elektroniczna) może zostać poprzedzone koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

 1. Zakres gromadzonych danych, sposób ich wykorzystania oraz przetwarzania.

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000). Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zapisu  poprzez przesłanie e-maila, może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.

Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia karty meldunkowej przez Użytkownika stanowiącej umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane uzyskane w wyniku korespondencji e-mail są wykorzystywane jedynie w celu przesyłania, odpowiedzi na zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz po wyrażeniu zgody przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach marketingowych Spółki.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony nie jest możliwe bez ich podania.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Strony oraz informacji marketingowych do jego potrzeb. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje uzyskiwane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, np. o obszarze, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników nie związanych umową ze Spółką, przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez przesłanie zwrotnej informacji potwierdzającej.

Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zebranych w ramach Strony, zgodnie z art. 28 RODO

Czynności związane z  wstępna rezerwacją pokoju hotelowego nie wymagają wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, gdyż traktowane są jako czynności niezbędne do podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). W przypadku, kiedy rezerwacja nie dojdzie do skutku, dane osoby są usuwane, chyba, że przed ich usunięciem wyrazi ona zgodę na dalsze ich przetwarzanie ( art. 6 ust.1 lit. a. RODO)

 1. Uprawnienia Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Oraz innych  przysługujących praw wynikających z Rozdziału III Rozporządzenia  Ogólnego (RODO)
 4. Zabezpieczenie danych osobowych.

Hotele Grupa Wiatr Sp z o.o., Sp komandytowa z siedzibą ul. Bł. ł. Bogumiła 32, 99-210 Uniejów, gwarantuje ochronę prywatności i danych osobowych Użytkowników Strony, stosownie do oświadczeń składanych przy wprowadzaniu danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018. poz. 1000) Nadto zbierane są informacje dotyczące statystyk Strony, a ich zbieranie i wykorzystywanie odbywa się w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności, w zgodzie z prawem.

Czy masz ukończone 18 lat?
Are you the age of 18?

NIE / NO TAK / YES
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu